Job with Us

Position

โรงพยาบาลนครธนเป็นโรงพยาบาลเอกชนทั่วไปขนาดใหญ่ ที่มุ่งมั่นให้บริการดูแลรักษาตามมาตรฐานสากล ด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ ได้รับการรับรองกระบวนการคุณภาพตามมาตรฐาน HA และ มุ่งมั่นสู่การรับรองคุณภาพมาตรฐานสากล (JCI) เปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2539 เป็นต้นมา อาคารโรงพยาบาลตั้งอยู่บนถนนสายประธาน (ถนนพระราม 2) การเดินทางสัญจรสะดวกสบายใกล้ห้างสรรพสินค้าชั้นนำมากมาย เช่น Central Rama II, Big C , The Bright ฯลฯ

3 positions

property

- การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา พยาบาลศาสตร์บัณฑิต
- เพศหญิงอายุไม่เกิน 22-45 ปี
- มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและ มีใจรักในงานบริการ
- มีประสบการณ์ทางด้านประกัน และติดต่อประสานงาน งานประกันจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

This website uses cookies. We use cookies to present content and advertisements that you may be interested in so you can have a good experience on our service. If you continue to use our website without adjusting any settings, we understand that they will receive cookies on our website. More infomation