Job with Us

Position

โรงพยาบาลนครธนเป็นโรงพยาบาลเอกชนทั่วไปขนาดใหญ่ ที่มุ่งมั่นให้บริการดูแลรักษาตามมาตรฐานสากล ด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ ได้รับการรับรองกระบวนการคุณภาพตามมาตรฐาน HA และ มุ่งมั่นสู่การรับรองคุณภาพมาตรฐานสากล (JCI) เปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2539 เป็นต้นมา อาคารโรงพยาบาลตั้งอยู่บนถนนสายประธาน (ถนนพระราม 2) การเดินทางสัญจรสะดวกสบายใกล้ห้างสรรพสินค้าชั้นนำมากมาย เช่น Central Rama II, Big C , The Bright ฯลฯ

3 positions

property

- การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา พยาบาลศาสตร์บัณฑิต
- เพศหญิงอายุไม่เกิน 22-45 ปี
- มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและ มีใจรักในงานบริการ
- มีประสบการณ์ทางด้านประกัน และติดต่อประสานงาน งานประกันจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts.